Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2018

apluzyna
apluzyna
apluzyna
9382 546e 390
apluzyna
apluzyna
5756 bcaa 390
apluzyna
1534 faea 390
Yan Wenliang (1893–1988), Moon River 
apluzyna
apluzyna
0534 5121 390
Reposted fromzciach zciach viablackheartgirl blackheartgirl
apluzyna
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viametanoiaa metanoiaa
apluzyna
apluzyna
6783 61b4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
apluzyna
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
apluzyna
apluzyna
apluzyna
7677 df82 390
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
apluzyna
6424 07c0 390

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

apluzyna
2673 a132 390
Reposted fromyveee yveee viaszukajacszczescia szukajacszczescia
apluzyna
apluzyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl